คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ของโรงเรียนหรือสถาบันสอนภาษานั้น จะคำนึงถึงวุฒิภาวะ พัฒนาการ และการสนใจใคร่รู้ของเด็กแต่ละช่วงวัยเป็นสำคัญ โดยแต่ละแห่งจะพยายามเสริมทักษะด้านภาษาแบบค่อยเป็นค่อยไป เรียนๆ เล่นๆ ควบคู่กันไปอย่างสนุกสนาน ไม่ใช้วิธีบีบบังคับยัดเยียด ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น เด็กจะไม่สนใจ หรืออาจถึงขั้นเบื่อหน่ายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปเลยก็ได้ ส่วนการพัฒนาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก แม้แต่ละแห่งจะมีรูปแบบ รายละเอียดแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่ก็จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ดังนี้ 

คอร์สเด็กอนุบาล อายุ 4-6 ปี

ด้วยธรรมชาติของเด็กวัยนี้กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาในหลายๆ ด้าน ทั้งร่างกายและสติปัญญา แต่ก็ชอบเลียนแบบและจดจำพฤติกรรมจากบุคคลรอบข้างได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน ทั้งยังมีความซุกซน สมาธิสั้น ชอบกระโดดโลดเต้น ถามคำถามเดียวกันซ้ำไปซ้ำมา หลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับเด็กวัยอนุบาล จึงจำเป็นต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการการเรียนรู้ของเค้า ซึ่งจะเป็นไปในลักษณะการปูพื้นฐาน ความรู้ ความเข้าใจในเบื้องต้น ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภายใต้คอร์สเรียนแบบสร้างสรรค์ ส่งเสริมจินตนาการ ผ่านสื่อการสอนและกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การเล่านิทานภาษาอังกฤษ ฝึกความจำด้วยการออกเสียง สำเนียง ผ่านรูปภาพสัตว์ สิ่งของ เรียนรู้ผ่านการเล่นเกมส์ วิดีโอ หรือสื่อออนไลน์ เป็นต้น      

คอร์สเด็กประถม อายุ 6-12 ปี

หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กวัยประถมต้นและปลาย แม้สถาบันสอนภาษาบางแห่ง อาจแยกออกเป็น 2 กลุ่มย่อยก็ตาม ซึ่งเด็กวัยนี้พัฒนาการโดยรวมจะเติบโตขึ้นมามากพอควร แต่ก็ยังชอบเล่น ไม่ค่อยนิ่งอยู่ ส่วนสมองจะซึมซับรับรู้และจดจำเรื่องราวต่างๆ ได้ค่อนข้างแม่นยำ ดังนั้น การพัฒนาคอร์สเรียนจะมีความจริงจังมากขึ้นตามลำดับ เพื่อการถ่ายทอดวิชาความรู้ เสริมทักษะด้านภาษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ในลักษณะการยั่วยุ ท้าทาย สร้างความตื่นเต้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจเป็นหลัก ผ่านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใกล้ตัว คน สัตว์ สิ่งของ การอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง การสร้างรูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ตลอดจนการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียน ฯลฯ    

คอร์สเด็กมัธยม อายุ 12-17 ปี

โรงเรียนสอนภาษาหลายแห่ง ก็อาจแบ่งกลุ่มออกเป็น เด็กมัธยมต้นและเด็กมัธยมปลายเช่นกัน แต่ก็ยังคงให้ความสำคัญกับพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา และสังคมของเด็กอยู่ เนื่องด้วยเด็กวัยนี้ กำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นเต็มตัว อาจมีความแปรปรวนด้านอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่บ้าง หากแต่สิ่งที่ได้เรียนรู้มีความสร้างสรรค์และเพลิดเพลิน ก็จะยิ่งดึงดูดความสนใจของเค้าให้ไม่วอกแวก โดยเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แม้จะมีความหนักแน่น เข้มข้น ขึ้นตามลำดับ แต่ก็จะเป็นการเรียนรู้แบบสนุกสนาน เติมเต็มหลักไวยากรณ์ให้ถูกต้อง การสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว รวมถึงการเสริมทักษะทุกด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TOEFL, IELTS หรือ TOEIC เป็นอาทิ

ภาพรวมของคอร์สการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแต่ละช่วงวัยของโรงเรียนหรือสถาบันสอนภาษาแต่ละแห่ง ก็จะไม่หนีไปจากนี้ ความแตกต่างคงจะอยู่ที่โนว์ฮาวน์การพัฒนาหลักสูตรและทีมคณาจารย์ผู้สอนนั่นแหละ

 ทีนี้ก็อยู่ที่ตัวเด็กผู้เรียนแล้วล่ะ ว่าพร้อมที่จะผจญภัยไปกับการเสริมทักษะภาษาอังกฤษมากน้อยเพียงใด?