สั่งสินค้าจากจีน

ปัจจุบันการค้าขายระหว่างประเทศกาลังจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการสั่งสินค้าจากจีน ที่มีรูปแบบ

การค้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าศุลกากรได้มุ่งมันที่จะพัฒนาให้ตัวแทนออกของมีศักยภาพในการกำกับการเคลื่อนย้ายสินค้าในทุกขั้นตอนการควบคุมการสั่งสินค้าจากจีน และรักษาความปลอดภัยในช่องทางการ

ขนส่ง การประสานข้อมูลการข่าวควบคุมสินค้าที่ผ่านเข้าออก และการขนส่งสินค้าผานแดนเพื่อเพิ่มบทบาทในเรื่อง

ความปลอดภัย เพื่อป้องกันการก่อการร้าย

“ตัวแทนออกของ” หมายความถึง นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมศุลกากร เพื่อทำหน้าที่แทนจากผู้นำสินค้าเข้า ผู้ส่งสินค้าออก หรือผู้นำสินค้าผ่านแดน หรือผู้ขอถ่ายลำ เพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถตอบโจทย์ในการดำเนินการให้ระบบการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็นไปด้วยความราบรื่น

ความรู้ของตัวแทนออกของ ถือเป็นความสำคัญยิ่งในการเพิ่มอัตราการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในการสั่งสินค้าจากจีน โดยการจัดเก็บภาษีและข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งเป็นปัจจัยในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่

ผู้ประกอบการว่า การให้บริการของตัวแทนออกของ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทั้งในการประกอบธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความรู้เบื้องต้นของตัวแทนออกของในเรื่องต่างๆ 

1. กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก/นำเข้า

2. การจัดจำแนกพิกัดอัตราศุลกากรตามระบบ HS (Harmonized System)

3. การปรับใช้อัตราภาษีศุลกากรและความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

4. การประเมินราคาศุลกากร (valuation)

5. มาตรฐานของสินค้า

6. ถิ่นกำเนิดสินค้า (origin) และการทำเครื่องหมายบนสินค้า

7. การแก้ไขข้อผิดพลาดในเอกสารและการขอคืน/ปรับอากร (refunds/adjustments)

8. สินค้าต้องห้าม (prohibited goods) และสินค้าต้องกำกัด (goods requiring permit/certificate)

9. การจัดเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (anti-dumping and countervailing duty)

10. การรายงาน การนำสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร และการนำสินค้าเข้ามา

11. การชำระภาษีศุลกากรและภาษีอื่น ๆ

12. พิธีการส่งออก รวมถึงการขอคืนอากร (drawback)

13. ขั้นตอนและพิธีการตรวจปล่อยสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่ได้รับยกเว้นภาษี (de minimis)

14. ข้อกำหนดในการส่งข้อมูลและยื่นเอกสาร

15. ข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ

16. พิธีการที่พรมแดนของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศคู่ค้าที่สำคัญ

17. หลักจริยธรรมในแวดวงธุรกิจ (ethical business practices)

ทั้งนี้ ความรู้ของตัวแทนออกของมีผลกระทบและมีความเสี่ยงในการตัดสินใจเลือกใช้บริการตัวแทนออกของ ของผู้ประกอบการในการสั่งสินค้าจากจีน เพื่อนำมาปรับกลยุทธ์ และทำการหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้าขององค์การการค้าโลก เพื่อให้อยู่ในข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่โปร่งใส และเป็นภววิสัยในการออกใบอนุญาตสำหรับตัวแทนออกของ ในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตัวแทนออกของ